Son of a Witch

Son of a Witch
190% 110
Obľúbená hra
Tak sme tam boli, v duchu vlastného podnikania v lese. Bolo to trochu idylické, viete? Mier, šťastie, harmóniu s prírodou a OH YEAH, bolo to mimoriadne úžasné, pretože si to, MÔJ MOM JE VEČER ?! No, myslím, že TECHnicky je, ale ona je skôr ako čarodejka Harryho Pottera než strašidelný typ čarodejnice Hazel, pretože jej požehná jej srdce, vždy používa svoje sily na dobro. V každom prípade je to najlepšie, ale to je presne to, keď sa veci pokazili.Pozrite sa, zrazu sa objavia kráľovskí strážcovia, všetci vyčerpaní a biznis, a hovoria, že berú moju mámu na hrad a nič s tým nemôžem urobiť. Myslím, že som bol úplne rovnako ako, "áno, Narks" a ja som sa skočil do mojej cesty hneď dovnútra, ale teraz sú všetci títo nepriatelia poraziť a veci na použitie a domáce zvieratá sa dostať, a to je len špička ľadovca!Zdá sa, že niekde na ceste, niekto iný len hore STOLE goblinovým artefaktom, a teraz sú na hrade aj niekde a škriatkovia sú naštvaní, takže začali útočiť. Pre mňa je to šťastie, je to tiež co-op, takže môžem získať priateľa, ktorý mi pomôže, ale MAN! Goblinské artefakty? Chýba rodičia? Agenda zlodeja? Myslím, že to je presne to, čo sa stane, keď si ... SÚBOR WITCH!
Preskúmajte nelineárne procedurálne vytvorené dungeony
Prebojujte sa cez náhodné stretnutia s monštrami a výberom 24 šéfov
Nájdite obchody, poklady a výzvové miestnosti
Kompletné questy NPC na odomknutie hrateľných postáv
Získajte pomoc od jedného z 26 roztomilých spoločníkov domácich zvierat
Píšte náhodné lektvary, aby ste spustili alebo zvýšili výzvu
Identifikujte a používajte silné magické zvitky
Každá zbraň má nejakú jedinečnú schopnosť alebo typ útoku
Každá položka, ktorú nájdete, má svoje použitie alebo špeciálnu mechaniku
Jeden prehrávač a až 4 hráčov co-op miestne alebo online
Tri rôzne štýly hry: melee beat'em hore, magická strieľačka a lukostreľčeky zbieranie nepriateľov z diaľky
Permadeath. Nový svet sa vytvorí zakaždým, keď začnete hru, takže je vždy čerstvé a zaujímavé objavovať Heroes


Vyberte si jedného zo siedmich hrdinov s rôznymi štartovacími zbraňami a položkami, rovnako ako úrovne zručností Melee, Magic a lukostreľba:

 Knight (špecialista na boj proti zbraniam, začína brnenie, ktoré znižuje škodu)
 Čarodejnica (raný magický útok, môže vytvoriť jedlo na liečenie hráčov)
 Druid (rozsahný magický útok, môže pridať jedovatý efekt na akúkoľvek zbraň)
 Pyromancer (strieľať ohnivé gule, odolné voči ohňu)
 Archer (majster luku a šípok, začať s ďalším slotom inventára)
 Skelet Ranger (nemôže jesť ani piť, zbiera kosti od padlých nepriateľov a stáva sa silnejším)
 Barbarian (rýchlejšie nahromadenie hnevu pri špeciálnych útokoch na zbrane, jedinečnú zbraň, vyššiu kúzelnú kúzla)
Môžete odomknúť znaky vyplnením rôznych questov v hre.Zámky, zbrane a kořisti


Zvýšte svoju silu, mágiu a ďalšie schopnosti pomocou nových zbraní, elixírov, zvitkov a predmetov, ktoré môžete objaviť na vašom dobrodružstve. Chyťte nepriateľské zbrane, keď klesnú alebo objavia skryté poklady. Hra má viac ako 120 položiek a zbrane s rôznymi unikátnymi účinkami. Tu sú niektoré položky, ktoré nájdete:Veľa predmetov a zbraní má synergie. Príklady:

Pitie lektvaru z diéty zlata vám umožní jesť zlato, ale ak nájdete aj elixír chuti do jedla, zvýši sa jeho účinok a umožní vám obnoviť veľa zdravia.

Voodoo Dolls vám umožňujú ublížiť nepriateľov z diaľky, ale ak ich kombinujete s položkami s vysokým poškodením, ako je meteorický personál alebo bomba, môže to byť zničujúce. Kladivo Celestial Smasher spôsobí 200 škôd na jeden zásah. Ak nepriateľ stoja nad bábikou voodoo, ktorú označil, môžete urobiť 400 škôd v jednom zásahu. Pre niektoré porovnanie, prvý šéf úrovne má 700 HP. Znamená to, že by ste ho mohli zabiť dvomi zásahmi, ak čas správne napadnete.Existuje stavový efekt, ktorý zvyšuje vaše štatistiky, keď máte viac zlata. Ak to spojíte s prenosným zlievarenstvom (premenou zlata na zlato) a Avarice (vynásobte zozbierané zlato), môžete sa stať veľmi silným v krátkom čase.

Je tu čarovný elixír, ktorý zvyšuje vaše stompingové škody. Pár, ktorý má koníček, ktorý ztrojnásobí poškodenie stomp a môžete zabiť väčšinu nepriateľov v jednom stomp. Teraz stačí len zbraň, ktorá ich zrazí. Existuje niekoľko kladiva s knockdown útokom, alebo môžete použiť násilný meč, ktorý má úderný útok, ktorý zaklopí mnohých nepriateľov dole a dáva vám plné zúrivosť po každom zabití. Takže môžete zamiesť nepriateľov, aspoň jeden z nich zabiť, aby ste zabili, a tak plné zúrivosť pre ďalšie pomlčka. Opláchnite a opakujte, kým miestnosť nie je čistá.

Zbrane majú aj synergie. Napríklad môžete kombinovať kladivo Enchanter's Warbreaker so Snake Staff. Použite zamestnancov na otravu všetkých nepriateľov a akonáhle ich zdravie je nízke, zabite ich všetkých s Warbreakerom a získajte veľa mana bodov. Mana môže byť použitá na ďalšie kúzla, ktoré vytvárajú lektvary, bomby a zlato.

Ďalším príkladom je, že môžete použiť Rogue Sword a vežičku pre víťazstvo bez veľkého boja. Môžete vytvoriť automatizovanú vežičku uprostred miestnosti a potom použiť špeciálny meč a
Preložené z:
So there we were, minding our own business in the forest. It was kinda idyllic, you know? Peace, happiness, harmony with nature, and OH YEAH, it was extra awesome because, get this, MY MOM IS A WITCH?! Well, I guess TECHnically she is, but she’s more like a Harry Potter witch than a creepy Witch Hazel type, ‘cause bless her heart, she always uses her powers for good. Anyway, she’s the best, but this is also exactly when things went wrong.
See, all of a sudden the king's guards show up, all stuffy and businesslike, and they say they’re taking my mom to the castle, and there’s nothing I can do about it. I mean, I was totally just like, “yeah right, narcs” and I snuck my way right in, but now there’s all these enemies to defeat and items to use and pets to get, and that’s only the tip of the iceberg!
Apparently, somewhere along the way, somebody else just straight up STOLE a goblin artifact, and now THEY’RE in the castle somewhere too, and the goblins are pissed so they’ve started attacking. Lucky for me, this is a co-op game as well, so I can get a friend to help me, but MAN! Goblin artifacts? Missing parents? A thief's agenda? I guess that’s just what happens when you're a... SON OF A WITCH!Key Features
Explore non-linear procedurally generated dungeons
Fight your way through random encounters with monsters and a selection of 24 bosses
Find shops, treasure rooms and challenge rooms
Complete NPC quests to unlock playable characters
Get help from one of 26 cute pet companions
Drink random potions to power up or increase the challenge
Identify and use powerful magic scrolls
Every weapon has some unique ability or attack type
Every item you find has its use or special mechanics
Single player and up to 4 player co-op local or online
Three diferent play styles: melee beat'em up, magic shooter and archers sniping enemies from the distance
Permadeath. A new world is created every time you start the game, so it's always fresh and interesting to exploreThe Heroes
Pick one of seven heroes with different starting weapons and items, as well as Melee, Magic and Archery skill levels:
Knight (melee combat specialist, starts with armor that reduces damage)
Sorceress (ranged magic attack, can create food to heal players)
Druid (ranged magic attack, can add poison effect to any weapon)
Pyromancer (shoot fireballs, immune to fire)
Archer (master of bow and arrows, start with additional inventory slot)
Skeleton Ranger (cannot eat nor drink, collects bones from fallen enemies and gets stronger)
Barbarian (faster rage buildup for special melee attacks, unique weapon, higher magic spell cost)
You can unlock characters by completing various quests in the game.Items, weapons and loot
Boost your strength, magic and other abilities with new weapons, potions, scrolls and items you can discover on your adventure. Grab enemy weapons when they drop them or discover hidden treasure stashes. The game has over 120 items and weapons with different unique effects. Here are some of the items you can find:
Many items and weapons have synergies. Examples:
Drinking a Gold Diet potion allows you to eat gold, but if you find an Appetite potion as well it will boost the effect and enable you to restore a lot of health.
Voodoo Dolls allow you to hurt enemies from a distance, but if you combine it with a high-damage item like a Meteor Staff or a Bomb it can be devastating. The Celestial Smasher hammer does 200 damage per hit. If the enemy is standing over the voodoo doll he's marked with, you can do 400 damage in one hit. For some comparison, the first level boss has 700 HP. This means you could kill it in two hits if you time your attacks properly.
There's a status effect that boosts your stats when you have more gold. If you couple this with a Portable Foundry (turn any item into gold) and Avarice (multiply collected gold), you can become very powerful in a short amount of time.
There's a magic potion that increases your stomping damage. Couple that with a Horse pet that triples your stomp damage, and you can kill most enemies in one stomp. Now you just need a weapon that knocks them down. There are a couple of hammers with knockdown attack, or you can use the Violent Sword that has a dashing attack that knocks many enemies down and gives you full rage after every kill. So, you can sweep the enemies, stomp at least one of them to get a kill and thus full rage for another dash. Rinse and repeat until the room is clear.
Weapons also have synergies. For example, you can combine the Enchanter's Warbreaker hammer with the Snake Staff. Use the staff to poison all the enemies and once their health is low, kill them all with the Warbreaker and get many mana points. Mana can be used for more spells, creating potions, bombs and gold.
Another example, you can use the Rogue Sword and the Turret Staff for winning without much fighting. You can create an automated turret in the middle of the room and then use the rogue sword special ability to hide and just watch enemies getting decimated by the turret(s). With a couple of useful pets it can become a pacifist run: a bull (allows you to use the rogue sword in every battle without having to fight to build up rage) and a lizard (gain additional mana point after every battle) would allow you to only have to fight once in two battles.
Heroes with good archery skills can combine different bows and arrows, for example:
Hitting an enemy with an ice arrow would freeze it for a while, but after that passes, he will also be slow and much easier to fight against. Saving special arrows for bosses and difficult enemies is a good strategy.Pets
Adopt one of 26 different pet companions. Each has a different effect. The Penguin freezes enemies. The Ram knocks them down. The Bat attacks in the air. The Chicken shows you the path with least enemies. The Dog fetches hard to reach items and weapons. The Turtle acts as an unbeatable decoy and the Bird's feathers improve your archery skill. If you find a Wolf to lead the pack and keep them in order, you can adopt multiple pets at the same time.Always more to explore
The game has permadeath. Once you die, you start a new game. A different world is created on each playthrough. The layout of the levels is different, there are different numbers and types of enemies; and different treasures and items sold in shops. There are many spells the characters can use, and archers have a wide assortment of special types of bows and arrows at their disposal. Because of this, each new game poses a new challenge. You will get a subset of weapons, items and enemies and might need to use a different strategy. Any two subsequent plays could be quite different.Various ways to complete levels
There's a big boss at the end of each level. You can beat him up with a melee weapon, petrify him with Medusa Arrows, or use a magic scroll to simply skip the battle and run to the next level.
If you don't have enough money to buy weapons from shops, you can loot it if you can beat the shop's guard. Or you can just steal things and use a bomb or an Escape scroll to run off.
Enemies drop usable items and weapons often which you can then use against them. For example, the Necromancer drops a staff that allows you to raise undead as your servants. This includes raising some of the undead bosses as your allies. If you defeat the king, you can take his scepter, allowing you to summon an army of armored guards to help you.Monsters and bosses
The final game plays over seven areas: forest, battlements, the keep, dungeon, catacombs, desert and the frozen mountain. Each area has three or more specific bosses that randomly show up on different play-throughs.
Each area also has a different set of enemies, separated into the following factions:
Goblins
King's Guards
Thieves
Undead (skeletons, zombies, vampires)
Ice Mountain Clan
Desert Mercenaries
Animals (wild boars and dragons you can ride, bugs that drop weapon upgrades, bats, hornets, etc.)
Each faction has regular units and special ones that are bigger and harder to beat. Like this barbarian that the shop keepers like to hire for security:
Contact e-mail
In case you want to contact me about the game: info@bigosaur.comMy Mom is a Witch
In case you got here looking for it, the game has been named "My Mom is a Witch" previously.
čítať viac
Pridať komentár  Registrácia - login